tisdag 3 juni 2008

Om FRA

I dag om FRA, men läs egentligen hellre den längre versionen som jag slängde upp på bloggen redan i går. Det trista är väl mest att jag har föga hopp om att det kommer att göra någon skillnad - trots att det finns gott om riksdagsledamöter som ogillar förslaget.


"Egentligen är det inte särskilt förbluffande att ”uppgiften” avlyssning funnit på FRA förut. Det skulle förvåna mig storligen om det inte smyglyssnats lite nu och då. Vi har en IB-affär bakom oss i närtid. Bara den ger en vink om hur säkerhetsarbete bedrivs – och alltid har bedrivits. Delvis öppet och korrekt, delvis i skuggigare marker. Det ligger i arbetsområdets natur och är inte något som egentligen överraskar.

Vår samtid ärar genomskinlighet och insyn. Allt ska vara genomskinligt och tanken är förstås god. Säpo har sedan något år tillbaka föresatt sig att de ska vara öppna och erbjuda oss insyn. Det är förstås ett i allt väsentligt gott initiativ, men det får mig ändå att höja roat på ögonbrynen.
Vad inbillar vi oss, egentligen? Om Säpo ska vara genomskinligt, måste vi då inte starta en ny, lite hemligare säkerhetspolis?

Naturligtvis övervakas vi. Regler böjs och bryts, sedan får vi avslöjanden, skandaler och efterföljande granskningsprocesser. Det ingår i spelet. Det viktiga är dock att integriteten får fortsätta vara högsta hönset bland principerna. Det är så vi garanterar medborgarna schyssta spelregler. FRA-förslaget bryter den maktbalansen, till medborgarnas nackdel. Undantaget blir regel och integriteten förtvinar."

3 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Bra skrivet, men du kan ju fråga SvD:s nyhetschefer varför de inte skriver om det snart förlorade meddelarskyddet också?

Yttrande- och tryckfrihet tappar ju ganska mycket av sitt värde värt om ingen vågar tipsa medierna om stora avslöjanden, eftersom tipsarnas e-post och mobiltelfonsamtal sannolikt blir avlyssnade av staten, via FRA...

Alla journalister på SvD:s samhälls-avdelning borde bry sig om en sådan sak...

Erik Hultin skrev jättebra om det, om du behöver fler argument:
Pressens källskydd avskaffas.

Anonym sa...

Här följer en sammanställning över några tunga remissinstansers synpunkter på FRA-förslaget, som jag hittade hos MinaModerataKarameller:

Justitiedepartementet:

"Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer.

Den i förslaget redovisade uppfattningen att FUN sammantaget med JO, JK och Datainspektionen skulle kunna utgöra det rättsmedel som krävs enligt Europakonventionen är inte hållbar. Sverige har nämligen nyligen fällts av Europadomstolen på den grunden att den närbesläktade myndigheten Registernämnden tillsammans med JO, JK och Datainspektionen, inte ens sammantagna, uppfyller kravet på tillgång till effektivt rättsmedel (Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, mål nr 62332/00)."

Registernämnden:

"Det avstyrks att förslagen i den delade versionen av lagrådsremissen läggs till grund för lagstiftning. Förslagen är inte förenliga med den svenska grundlagen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En så enormt kraftig utvidgning av telefonavlyssningen och avlyssningen av andra kommunikationer i kabel kan inte genomföras över huvud taget."

Kammarrätten:

"Det har inte varit möjligt för kammarrätten att under den tid som stått till buds göra den mera djuplodande analys av förslaget som bort ske. Kammarrätten ser också principiella problem med att organ på det militära försvarets område ges uppgifter som syftar till att bekämpa brott.

Kammarrätten konstaterar att förslagen om signalspaning skulle ge ett system som kan beskrivas som telefonavlyssning utan domstolskontroll och anser att det är en högst betänklig utveckling."

Datainspektionen:

"En liknande generell övervakningsmetod genomförs för närvarande nationellt i Sverige till följd av EG-direktivet om lagring av teletrafikdata. Men signalspaningen avser dessutom själva innehållet i telefonsamtal och meddelanden.

Sådana generella metoder riskerar att negativt påverka befolkningens uppfattning och upplevelse om integritetsskyddet och möjligheten till privatliv.

Vi har tidigare framfört att mycket talar för att underlaget till ett så långtgående förslag som det förevarande behöver kompletteras med avvägningar som tas fram i en kommitté med parlamentarisk medverkan.

Dessa synpunkter har tagits fram på kort tid under mellandagarna i frånvaro av personal som tidigare handlagt remissärendet. Det kan förmodas att situationen varit densamma på andra myndigheter som fått delningen. Även detta och att det sker underhand talar för behovet av ytterligare beredning i centrala frågor."

Rikspolisstyrelsen:

"Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna."

Säkerhetspolisen:

"Säkerhetspolisen är kritisk till det sätt på vilket beredningen av förslaget skötts. Förslaget är så ingripande och har sådana konsekvenser för samhället och enskilda att det bör grundas på en parlamentarisk översyn och inte på en promemoria upprättad av tjänstemän vid Försvarsdepartementet.

Genom förslaget kommer det att skapas en verksamhet som till stora delar är parallell och överlappande med den som bedrivs av polisen. Detta väcker starka betänkligheter ur ett integritetsperspektiv.

Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär."

Riksåklagaren:

"Riksåklagaren delar justitiedepartementets uppfattning att förslaget uppvisar flera allvarliga brister och därför inte kan ligga till grund för lagstiftning."

Ekobrottsmyndigheten:

"Den som känt minsta tvekan att av integritetsskyddsskäl godta t.ex. lagring av trafikuppgifter, buggning och s.k. preventiva tvångsmedel kan omöjligen acceptera förslaget till regler om signalspaning som de är utformade i dagsläget."

Slutligen dömde lagrådet ut regeringens definition av själva integritetsintrånget, dvs det mest centrala av allt i hela förslaget:

Lagrådet:

"Lagrådet anmärker att detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling."

/Johan

Buddy Jesus sa...

Mycket bra.

Men du borde se till att fråga någon vem det är som tagit in den katastrofalt felformulerade TT-artikeln hos er:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1323101.svd

Om man läser allt utom rubriken verkar det redan vara klart att införa lagen den 1 januari 2009.